Nejčastější dotazy

Při zpracování našich vysoce jakostních materiálů můžete narazit na otázky, které jsme shrnuli níže. Otázky jsou rozděleny podle charakteru materiálu na epoxidové pryskyřice, polyuretanové pryskyřice a silikony. Každé použití je velice individuální a každý krork postutpu rozhoduje          o konečném výsledku. Doporučujeme proto dodržovat postupy                    z materiálových listů. V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit.

Často kladené dotazy na epoxidové pryskyřice

 • Proč je povrch epoxidového laminátu matný? 

Matný nebo lepkavý povrch indikuje nadměrnou vlhkost během vytvrzování. To lze napravit odstraněním postižené vrstvy a opětovnou apliací při nižší vlhkosti.

 • Proč je povrch nebo laminát stále měkký?

Čas vytvrzení epoxidových pryskyřic je silně závislý na teplotě.          Při nízké okolní teplotě se prodlouží čas zpracování i vytvrzení (<18°C). U vyšší okolní teploty při zpracování se mohou vyskytnout komplikace ve smyslu zkrácení času zpracávní i vytvzrení. Pro dostažení optimálního výsledku doporučujeme okolní teplotu mezi 20 a 25 °C.      K prodloužení času vytvrzení může dojít i díky poklesu teploty během vytvrzování, například v dílně během noci. Vždy dodržujte míchací poměr uvedený v materiálovém listu. 

 • Kolik laminovací pryskyřice potřebuji?

Základní pravidlo pro lamináty ze skelné tkaniny je: Směsi pryskyřice je třeba přibližně tolik, kolik je potřeba skelné tkaniny je pro daný díl. Na 100 g seklné tkaniny potom získáte 0,1 mm tloušťku.

Pířklad: laminací 280 g skelné tkaniny s téměř 280 g směsi pryskyřice a tužidla získáte laminát o tloušťce cca 0,3 mm.

Často kladené dotazy na polyuretanové pryskyřice 

 • Je možné upravit míchací poměr pro kompenzaci okolní teploty?

Nikdy neměňte poměr pryskyřice a tužidla, protože tím změníte výsledné vlastnosti materiálu. Změnou míchacího poměru nedojde      ke kompenzaci okolní teploty.

 • Je nutné nosit ochranné brýle a rukavice?

Je nezbytné nosit vždy ochranné brýle, především při zalévání, míchání nebo natírání. V opačném případě může pryskyřice snadno stříknout do oka. Vždy také noste ochranné rukavice. Kontakt               s pokožkou může vést k alergickým reakcím, které se neprojeví bezprostředně po kontaktu. Výsledkem je zvýšedná senzibilizace.    Po skončení práce si sundejte pracovní blůzu, rukavice a ochranné brýle a důkladně si umýjte ruce. Nikdy nejezte ani nepíjte v dílně. Potraviny a chemikálie skladujte striktně odděleně. Další informace naleznete v bezpečnostních listech.

 • Jak zajistím dobrou přilnavost?

Pro dosažení dobré přilnavosti je nezbytná přechozí úprava.                  V závislosti na materiálu může zahrnovat zbavení povrchu mastnoty, prachu a  zdrsnění povrchu. Je vlmi důležité, aby lepené povrchy byly upraveny dopředu a slepeny co nejrychleji. Ujistěte se, že povrchy jsou bez prachu a viditelných otisků prstů. 

 • Je možné lepit desky ebaboard?

Desky ebaboard lze lepit naším speciálně vyvinutým lepidlem.              V ideálním případě by spoje měly být mimo budoucí povrch. Protože i po opracování a nalakování mohou být spoje stále viditelné. Lepidlo se nejlépe nanáší pomoci vroubkované špachtle s jemnými vroubky. Lepidlo je ideální nanášet na obě lepené strany. Poté se sune jedna daska po druhé tak, aby se vytlačil nežádoucí vzduch a přebytečné lepidlo. Desky se ihned stáhnou svorkami nebo lisem, přebytečné lepidlo je vhodné očistit. Pro jednotlivé druhy umělého dřeva jsou vyrobena příslušná lepidla, která mají po vytvrzení obdobné vlastnosti jako samotné desky. Barva lepidla většinou odpovídá barvě umělého dřeva.

 • Proč se na PU odlitcích oddělují vrstvy?

U složitějších dílů, které byly odlity v několika krocích, se mohou vrstvy oddělit. U vícevrstvé struktury je proto třeba vzít v úvahu, že nejlepším řešením je nalít následnou vrstvu na předchozí, která není ještě zcela vytvrzená. Vrstva by měla být stále lepivá. Pokud musíte odlévat na již vytvrzenou vrstvu, zbavte ji nejdříve prachu a mastnoty. 

 • Proč mají polyuretanové díly propadliny?

1. Smrštění 

Stopy propadu jsou viditelné většinou na místech, kde dochází          ke skokům v tloušťách stěn. Například na žebrech nebo jiných geometrikcých výztuhách se pak může tato chyba vyskytnout v horní částí dílu. K tomuto jevu dochází také u velmi velkých stěn odlitků. Důvodem je smršťování plastu. Aby se tomu zabránilo, měly by se používat takzvané nálitky. To zanemaná, že se nechá více materiálu      v nalévacím otvoru (a v přípravku nad tímto otvorem) a tento je následně postupně gravitací vtahován do formy. Navíc se vytváří mírný licí tlak, který působí proti tvorbě smrštěnin. Nálitky by měly mít v tomto místě přibližně stejný průměr jako tloušťka stěny dílu.  

2. Separace

Také separátory mohou zapříčinit vznik propadlin na odliltku.               U separátorů s velmi dobrým separačním účinkem se může stát, že se díl během vytvrzování v některých místech oddělí od formy.              V těchto místech se potom může odlitek více smršťovat, což se projeví propadlinami. Rádi Vám při výběru vhodného separátoru poradíme.

 •  Proč jsou v PU odlitku měkká místa?

 1. Nesprávný míchací poměr

Příliš mnoho pryskyřice nebo tužidla může vést k nesprávné vytvrzovací reakci, která se projeví například právě výskytem měkkých míst v odlitku. Je proto velice důležité dodržovat správný míchací poměr. K tomu je třeba používat vhodnou váhu. Čím menší množství pryskyřice odléváte, tím přesnější musí váhá být. Nejlépe      s přesností na 0,00 g. Váha musí být také pravidelně kalibrována a seřízována. 

2. Chyba míchání

Také nedostatečné promíchání může vést ke vzniku měkkých míst       v odlitku. Je proto důležité, aby byly složky dostatečně promíchány.     U systémů s odpovídající (delší) dobou zpracování by doba míchání měla být cca 3 minuty. V polovině doby míchání je třeba setřít dno a stěny míchací nádoby špachtlí. K míchání doporučujeme hvězdicové míchadlo. U pryskyřic s krátkou dobou zpracování, do kterých přidáváte plnivo, je vhodné nejprve odvážit jednotlivé složky, do nich vmíchat plnivo tak, aby byla u obou komponent zhruba stejná viskozita a potom teprve smíchat komponenty A+B dohromady a promíchat. Nezapomeňte proštěrchat jednotlivé komponenty          před otevřením tam, kde je to podle materiálového listu vyžadováno. 

 • Proč je hmota po vytvrzení PU odlitku menší než forma?

Každý polyuretanový systém se smršťuje. PU systémy tvrdnou exotermicky, tj. za zvýšení teploty jádra. To znamená, že se při síťování uvolňuje teplo. To má za náskledek ztrátu objemu. Rozsah této ztráty ovlivňuje několik faktorů:

1. Smrštění závisí na tavru a tloušťce stěny dílu. Informace                      v materiálovém listu byly změřeny s určitou geometrií a mohou sloužit jako vodítko při návrhu tvaru nástroje. Smrštění se ale může lišit v závislosti na právě zvolené geometrii. 

2. Stupeň plnění. Neplněné systémy se smršťují více než systémy plněné. Smrštění lze tedy snížit přidáním plniva. Pamatujte, že plnivo také ovlivňuje výsledné mechanické vlastnosti. 

 • Proč je polyuretanový odlitek křehký?

1. Materiál není dostatečně zesíťovaný. To může nastat v důsledku zpracování při příliš nízké teplotě. Teplota zpracování by proto měla být vždy mezi 20 a 25 °C. Pryskyřice, tužidlo i forma musí být předem také stabilizovány na tuto teplotu. U některých pryskyřic je nutné pro dosažení mechanických vlastností z materiálového listu odlitek temperovat. Odpovídající temperaci naleznete v materiálovém listě. 

2. Příliš brské vyjmutí z formy. Některé materiály mají při tuhnutí tzv. křehkou fázi. V této fázi je materiál velmi křehký. Odlitky by proto neměly být z formy vyjímýny předčasně. Dobu vytvrzení naleznete      v materiálovém listě. 

 • Lze polyuretan lakovat?

Tvrdé polyuretany lze lakovat, ale povrch k tomu určený musí být předem řádně připraven. Pokud chcete díly lakovat, nepoužívejte při odlévání separátory na silikonové bázi. Separátory obsahující silikon se z povrchu polyuretanu velice obtížně odstraňují a brání tak přilnutí barvy k dílu. Před lakováním je třeba povrch lehce zdrsnit (například smirkovým papírem) a očistit (například ostraňovačem silikonu).

 • Lze polyuretan probarvit?

Ano. K probarvení PU systémů doporučujeme používat naše barvicí pasty. Maximální přídavek 2% by neměl být překročen, v opačném případě se mohou zhoršit mechanické vlastnosti odlitku. 

 • Proč polyuretan hrudkuje a tužidlo krystalizuje?

PU systémy většinou obsahují isokyanátové tvrdidlo. Některá z těchto tužidel (většinou komponent B) mají bod tání v rozmezí pokojové teploty. Pokud jsou delší dobu skladovány pod touto teplotou (např.    z důvodu přepravy v zimě), dochází ke krystalizaci (kapalina ztuhne). Tyto krystalky lze opět zkapalnit zahřátím na cca 60°C po dobu cca 45 minut (ideálně ve vodní lázni). Poté je třeba tvrdidlo dobře promíchat. 

Použití zahřátého tužidla se nedoporučuje, protože se zkracuje doba zpracovatelnosti systému. Proto musí být rekrystalizované tvrdidlo před použitím znovu ochlazeno na pokojovou teplotu. Zkrystalizování a následné tavení nemají na produkt žádné nepříznivé účinky.

 • Proč se na povrchu polyuretanu tvoří bubliny?

Existují dva hlavní důvody:

1. Vmíchání vzduchu při promíchávíní. Vzduch byl uzavřen do směsi smícháním komponent. Může to být způsobeno špatně zvoleným míchadlem. Doporučujeme použít míchadlo ve tvaru hvězdice. Nebo byl příčinou nevhodný způsob míchání. Míchadlo by mělo být ponořené hluboko v pryskyřici, co nejblíže dnu nádoby. Vyhněte se vytahování míchadla v půrběhu míchání. Míchadlo by mělo být vytaženo ze směsi až po zastavení. 

2. Vlhkost. Polyuretanové materiály jsou citlivé na vlhkost. Pokud PU odlévací hmoty příjdou do styku s vodou nebo jsou vystaveny velmi vysoké vlhkosti, materiál pění. Struktura polyuretanu potom obsahuje bublinky nebo pěnu. Aby se zabránilo pohlcení vlhkosti, je třeba nádoby po použití vždy důkladně vzduchotěsně uzavřit, skladovat    na suchém místě a zpracovat co nejdříve. Je důležitě se vyvarovat vysoké vlhkosti i v průběhu zpracování. 

 •  Jak mám zakoupené materiály skaldovat?

Hmoty by měly být skaldovány na paletách chráněných                      před povětrnostními vlivy při pokojové teplotě. Nedoporučuje se skladovat pryskyřice přímo na betonových nebo jiných chladných podlahách. 

Často kladené dotazy na silikony

 •  Je možné kompenzovat teplotu změnou míchacího poměru?

Rakční rychlost adičních silikonů lze zvýšit pomocí platinových urychlovačů. Díky tomu silikon zasíťuje v teplotách pod 20 °C. Pokud jsou okolní teploty příliš vysoké, lze reakci zpomalit pomocí zpomalovače. Poměr míchání se nesmí měnit. U některých kondenzačních silikonů lze rekci urychlit zvýšením podílu tužidla.      Pro některé tyto systémy jsou k dispozici také různá tužidla, která se odlišují právě dobou zpracování. Před použitím vždy čtěte materiálové listy. 

 • jak prodloužím životnost silikonových nástrojů?

Životnost silikonových forem silně závisí na použité licí pryskyřici. Pomalu tuhnoucí licí pryskyřice silněji napadjí povrch formy. Životnost lze do jisté míry prodloužit použitím silikonových systémů s olejovými tužidly nebo použitím silikonového spreje před každým odformováním. U forem se zatvrdlým povrchem lze formu mírně zregenerovat vložením do lázně ze silikonového oleje při 40 - 80 °C po dobu 4 - 8 hodin. 

 • Co mám dělat se zbytky materiálu?

Při likvidaci dbejte na to, aby materiál byl vždy vytvrzený. Vytvrzený materiál lze likvidovat se zbytkovým odpadem. Zbytky kapalného materiálu je nutné likvidovat jako nebezpečný odpad. 

 • Je pro zpracování silikonu nutná vakuovací komora?

Je vlice žádoucí odstarnit vzduch, který se nahromadil během míchání, pomocí vakuování. Pokud nedisponujete vakuovoucí komorou, je možné vyzkoušet následující postup: 

Nejprve si namíchejte malé množství silikonu a naneste ho štětcem na model v tloušťce 1-2 mm. Tuto vrstvu nechte při pokojové teplotě, dokud nebude povrch z velké části bez bublin a nezačně zasížování. Poté se namíchá zbývající množství silikonu a forma se vylije. 

 • Mohu urychlit proces vytvrzování silikonů?

1. Adiční silikony - vytvrzování lze urychlit chemicky, přidáním platinových urychlovačů nebo zvýšením teploty (to může změnit výsledné vlastnosti slikonu). Podobrné informace naleznete                  v materiálovém listě produktu. 

2. Kondenzační silikony - vytvrzování lze u některých částečně urychlit přidáním většího podílu tužidla. To může změnit výsledné valstnosti produktu. U těchto silikonů není možné urychlit teplem. Podrobné informace nalznete v materiálovém listě daného produktu. 

 • Jaké pracovní pomůcky jsou nutné při zpracování silikonů?

Při zpracování silikonů je nezbytné dodržovat opatření doporučená obchodním sdružením chemického průmyslu. Doporučujeme nosit ochranné brýle a jednorázové ochranné rukavice. 

 • Proč zůstává povrch silikonové formy lepivý?

Všechny adiční silikony jsou náchylné k inhibici (zpoždění, zastavení) vytvrzení, pokud příjdou do kontaktu s určitými materiály nebo chemikáliemi. K inhibici došlo, pokud je silikon po 24 hodinách pouze částečně vytvrzený nebo pokud je kontaktní plocha s jiným materiálem lepivá. Zvláště silný inhibiční účinek mají materiály, které obdsahují aminy nebo sloučeniny síry, neželezné kovy, stejně jako organické sloučeniny cínu v kondenzačních silikonech.                      Před zpracováním je vhodné zkotrolovat míchací nádoby, bednění, model  a separační prostředky, zde neobsahují látky s inhibičními účinky. 

 

 

Zpět na výpis článků